آموزش مقدماتی HTML

 

                                                       

 

قسمت چهارم:

ی) فريمها ( Frames )

   با کمک فريمها قادر به نمايش همزمان بيش از يک صفحه وب در پنجره مرورگر خواهيد شد. در اين درس با مفاهيم فريم ( Frame ) و تگ های مربوطه مخصوصا تگهای Frame و Frameset آشنا خواهيد شد.

 

فريمها ( Frames ):

   با کمک فريمها قادر به نمايش همزمان بيش از يک صفحه وب در پنجره مرورگر خواهيد شد. هر صفحه يا دريچه، فريم (frame) ناميده شده و فريمها کاملا مستقل از هم ميباشند. محتوای هر فريم هم ميتواند هر صفحه يا وب سايتی باشد. هر چند که فريمها طراحی سايتهای کوچک و متوسط را بسيار آسان ميکنند ولی استفاده از آنها در کارهای حرفه ای توصيه نميشود.(به جز در موارد خاص)

معايب استفاده از فريمها:

 • موتورهای جستجو با صفحات طراحی شده با فريمها مشکل دارند.
 • چاپ و print صفحاتی که از فريمها استفاده ميکنند مشکل است.
 • صفحاتی که از فريمها استفاده ميکنند معمولا مبتدی بودن طراح سايت را نشان ميدهد!!

تگ فريم (Frame) :

 

 • کاربرد اصلی تگ <frame> تعيين source يا نام صفحه ای است که بايد در فريم ها نمايش داده شود.

    مثال زير مجموعه ای از فريمها را که شامل دو فريم عمودی ميباشند معرفی ميکند. از سمت چپ فريم اول 75 درصد و فريم دوم 25 درصد از عرض پنجره مرورگر را به خود نمايش خواهند داد. در ادامه تعريف محتويات هر فريم، درون فريم اول فايل "frame_left.html" و درون فريم دوم فايل "frame_right.html" نمايش داده خواهد شد.

<html>

<frameset cols="75%,25%">

   <frame src="frame_left.html">

   <frame src="frame_right.html">

</frameset>

</html>

برای نمايش مثال بالا به سه فايل نياز داريد، frame_left.html ،frame_right.html و فايل کد اچتمل بالا.

 

شناسه های cols و rows در تگ frameset

 

شناسه

مقدار شناسه

کارکرد

cols

عرض پنجره بر اساس پيکسل، درصد يا علامت *

تعيين تعداد و اندازه ستونها در فريم ست

rows

عرض پنجره بر اساس پيکسل، درصد يا علامت *

تعيين تعداد و اندازه رديفها در فريم ست

 

   مثالهای زير را در نظر بگيريد:

 

مثال 1

مثال 2

<html>

<frameset cols="*,200">

   <frame src="frame_2.html">

   <frame src="frame_1.html">

</frameset>

</html>

<html>
<frameset cols="25%,50%,25%">
   <frame src="frame_3.html">
   <frame src="frame_2.html">
   <frame src="frame_1.html">
</frameset>
</html>

 

   در مثال يک عرض فريم اول از سمت راست 200 پيکسل تعيين شده و بقيه عرض پنجره که با علامت * مشخص ميشود به فريم دوم اختصاص خواهد يافت.

   در مثال دوم عرض پنجره با مقادير درصدی به فريمها اختصاص يافته است.

   در مورد شناسه rows دقيقا قراردادهای بالا برقرارند.

 

نکات کاربردی:

* اگر فريمهای طراحی شده مرزهای قابل مشاهده دارند توسط کاربر قابل تغيير اندازه (resize) خواهند بود و برای جلوگيری از تغيير اندازه فريمها توسط کاربر بايد از شناسه ای به نام noresize در داخل تگ <frame> استفاده شود.

* اگر ميخواهيد که فريمها scroll نشوند (بالا و پايين بردن صفحه توسط ماوس) بايد در تگ frame مقدار شناسه scrolling را برابر "no" قرار دهيد. (مقادير ممکن "yes" ، "no" و "auto" ميباشند.)

* اگر ميخواهيد که مرز بين فريمها نمايش داده نشوند بايد در تگ frame مقدار شناسه frameborder را برابر "0" قرار دهيد.

* درصد بسيار کمی از مرورگرها از تگهای مربوط به frame و frameset پشتيبانی نميکنند. برای اين موارد بايد از تگ <noframes> جهت نمايش صفحه جايگزين استفاده شود.

تگ های فریم

 

Start Tag

Purpose

کاربرد

<frameset>

Defines a set of frames

تعريف مجموعه ای از فريم ها

<frame>

Defines a sub window (a frame)

تعريف يک فريم

<noframes>

Defines a noframe section for browsers that do not handle frames

تعريف جايگزين برای مرورگرهائي که از فريم ها پشتيبانی نميکنند.

<iframe>

Defines an inline sub window (frame)

تعريف فريم های درجا (inline)

 

مرجع : HTML 4.01 Specification - فهرست عناصر - فهرست شناسه ها

 

 

ک) فهرستها ( Lists )

 

   اين درس شما را با نحوه نمايش انواع فهرستها شامل فهرستهای مرتب(ordered) ، نامرتب(unordered) و فهرستهای تعريفی(definition lists) و تگ های مربوطه يعنی li ، ol ، ul ، dl ، dt و dd آشنا خواهد کرد.

 

فهرستهای نامرتب(unordered list)

   فهرستهائی هستند از يک يا چند قلم اطلاعات که معمولا با دايرهای کوچک و سياه رنگ در شروع نمايش داده ميشوند. يک فهرست از نوع نامرتب با تگ <ul> شروع شده و هر رقم اطلاعات با تگ <li> مشخص ميگردد.

 

نمايش توسط مرورگر

HTML code

 • Red
 • Blue
 • Green
<ul>
<li>Red</li>
<li>Blue</li>
<li>Green</li>
</ul>
 • قهوه
 • شير
 • چای

<ul dir="rtl" >

<li>قهوه</li>

<li>شير</li>

<li>چای</li>

</ul>

 

داخل تگهای <li> ميتوانيد از پاراگرافها، تگهای br ، تصاوير و حتي فهرستهای ديگر استفاده کنيد. به شناسه dir در مثال بالا توجه کنيد، امکان تعيين سمت و جهت نمايش متون در تمامی تگهای مربوط به فهرستها ممکن ميباشد.

فهرستهای مرتب(ordered list)

   اين نوع فهرست بسيار شبيه فهرستهای نامرتب بوده و فقط مرورگر به هنگام نمايش اقلام اطلاعاتی از اعداد به جای دايره های کوچک سياه رنگ استفاده ميکند. يک فهرست از نوع مرتب با تگ <ol> شروع شده و همانند فهرستهای نامرتب هر رقم اطلاعات با تگ <li> مشخص ميگردد.

نمايش توسط مرورگر

HTML code

 • Red
 • Blue
 • Green

<ol>

<li>Red</li>

<li>Blue</li>

<li>Green</li>

</ol>

 
 • قهوه
 • شير
 • چای

<ol dir="rtl" >

<li>قهوه</li>

<li>شير</li>

<li>چای</li>

</ol>

 

داخل تگهای <li> ميتوانيد از پاراگرافها، تگهای br ، تصاوير و حتي فهرستهای ديگر استفاده کنيد. به شناسه dir در مثال بالا توجه کنيد، امکان تعيين سمت و جهت نمايش متون در تمامی تگهای مربوط به فهرستها ممکن ميباشد.

فهرستهای تعريفی(definition list)

فهرست تعريفی فهرستی است از اصطلاح ها و تشريح و توصيف آنها.

فهرستهای تعريفی با <dl> شروع شده و هر ذوج اصطلاح و تعريف مربوط به آن با تگهای <dt> و <dd> تعريف ميشوند.

نمايش توسط مرورگر

HTML code

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

FTP

File Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

<dl>

<dt>HTTP</dt>

<dd>Hypertext Transfer Protocol</dd>

<dt>FTP</dt>

<dd>File Transfer Protocol</dd>

<dt>IP</dt>

<dd>Internet Protocol</dd>

</dl>

 

مقدمه

خلاصه ای از مقدمه

فصل 1

خلاصه ای از فصل1

فصل 2

خلاصه ای از فصل2

<dl dir="rtl"  >

<dt >مقدمه</dt>

<dd>خلاصه ای از مقدمه</dd>

<dt>فصل 1</dt>

<dd>خلاصه ای از فصل 1</dd>

<dt>فصل 2</dt>

<dd>خلاصه ای از فصل 2</dd>

</dl>

داخل تگهای تشريح يعنی <dd> ميتوانيد از پاراگرافها، تگهای br ، تصاوير و حتي فهرستهای ديگر استفاده کنيد. به شناسه dir در مثال بالا توجه کنيد، امکان تعيين سمت و جهت نمايش متون در تمامی تگهای مربوط به فهرستها ممکن ميباشد.

تگ های فهرست

Start Tag

Purpose

کاربرد

<ol>

Defines an ordered list

تعريف فهرستهای مرتب

<ul>

Defines an unordered list

تعريف فهرستهای نامرتب

<li>

Defines a list item

تعريف يک آيتم و قلم از يک فهرست

<dl>

Defines a definition list

تعريف فهرستهای تعريفی

<dt>

Defines a definition term

تعريف اصطلاح در فهرستهای تعريفی

<dd>

Defines a definition description

تعريف معنی و شرح اصطلاح در فهرستهای تعريفی

مرجع : HTML 4.01 Specification - فهرست عناصر - فهرست شناسه ها

 

ل) فرمها ( Forms )

   از طريق استفاده از عنصر <form> و چند تگ مرتبط قادر به دريافت اطلاعات از بازديدکنندگان صفحاتتان و يا تبادل اطلاعات بين صفحات مختلف خواهيد شد. با کمک اين گروه از تگ ها قادر به نمايش باکسهای ورود اطلاعات متن (text fields) ، چک باکسها (check-boxes) ، راديو باتونها (radio-buttons) و ... شده و همچنين امکان گذاشتن دکمه های ارسال (submit button) و يا حذف (reset) را خواهيد داشت. اين فصل با شرح تگ های form و input و ... به چگونگی ايجاد ارتباط با بازديدکنندگان و گرفتن اطلاعات از آنها بصورت لاتين و يا فارسی خواهد پرداخت.

   توجه داشته باشيد که برای پردازش اطلاعات دريافتی از کاربر بايد با يکی از زبانهای cgi از قبيل ASP، perl، PHP، CFM ، JSP يا Java آشنائی داشته باشيد. مثالهای cgi مدرسه وب از ربان اسکريپت Perl استفاده ميکنند.

فرمها (Forms)

   تمامی عناصر و تگهائی که تاکنون ديده ايد فقط به نمايش اطلاعات پرداخته اند و هيچکدام به گرفتن و اخذ اطلاعات از کاربر نپرداخته اند. فرمها که با تگ <form> معرفی ميشوند، طراح سايت را قادر به جمع آوری و اخذ اطلاعات از بازديدکننده سايت خواهند کرد. عنصر فرم و گروهی از عناصر و تگهای درون آن به دريافت و ارسال اطلاعات به سمت وب سرور کمک خواهند کرد و لازم به ذکر است که تمامی تگهای مربوط به فرمها بايد درون تگهای <form> و <form/> قرار ميگيرند.

   درون تگ فرم گروه زيادی از عناصر و تگهای مختلف قابل استفاده هستند از قبيل عناصر ورود متن يک سطری(text fields)، عناصر ورود متنهای چند سطری (Textarea)، منوهای drop-down و radio buttons و ...

تگ Input

   به عنوان پر مصرف ترين تگ مربوط به ورود اطلاعات بايد از تگ <input> نام برد. در اين تگ شناسه ای به نام type به تعيين نوع اطلاعات ورودی اختصاص دارد. مقادير ممکن برای اين شناسه به قرار زيرند:
text , checkbox , radio , password , hidden , submit , reset , button , file , image
در ادامه به شرح بعضی از
type های کاربردی خواهيم پرداخت:

وروديهای متن (Text Fields)

اگر ميخواهيد که بازديدکننده اطلاعاتی از قبيل متن، اعداد و ... را وارد کند از شناسه ای با مقدار "text" استفاده ميشود.

نمايش توسط مرورگر

کد اچتمل

Top of Form

First name:
Last name:

Bottom of Form

 

<form>

First name:

<input type="text" name="firstname">

<br>

Last name:

<input type="text" name="lastname">

</form>

Top of Form

نـــــــــــــــام:
 
نام خانوادگی:

Bottom of Form

 

<form dir="rtl" >

نـــــــــــــــام:

<input type="text" name="firstname">

<br>

نام خانوادگی:

<input type="text" name="lastname">

</form>

   توجه داشته باشيد که تگ <form> چيزی را به نمايش نخواهد گذاشت بلکه تگهای درون آن توسط مرورگر نمايش داده خواهند شد. در مثال فارسی بالا به شناسه dir و مقدار rtl آن توجه داشته باشيد.لازم به يادآوری است که اغلب مرورگرها در حالت پيش فرض برای وروديهای متن اندازه 20 کاراکتر را در نظر ميگيرند و اگر ميخواهيد که اندازه پيش فرض وروديهای متن را تغيير دهيد بايد از شناسه ای به نام size استفاده کنيد.

وروديهای Radio Buttons

   اگر ميخواهيد که بازديدکننده گزينه ای را از بين چند گزينه محدود انتخاب کند، از مقدار "radio" برای شناسه type استفاده کنيد:

نمايش توسط مرورگر

کد اچتمل

Top of Form

 

Male
Female

<form>

<input type="radio" name="sex" value="male"> Male

<br>

<input type="radio" name="sex" value="female"> Female

</form>

Top of Form

مرد
زن

Bottom of Form

Bottom of Form

 

<form dir="rtl">

<input type="radio" name="sex" value="male"> مرد

<br>

<input type="radio" name="sex" value="female"> زن

</form>

همانطور که مشاهده ميشود فقط امکان يکی از گزينه ها برای کاربر ميسر است.

وروديهای Checkboxes

   اگر ميخواهيد که بازديدکننده يک يا چند گزينه را از بين چند گزينه محدود انتخاب کند، از مقدار "checkbox" برای شناسه type استفاده کنيد:

نمايش توسط مرورگر

کد اچتمل

Top of Form

I have a bike
I have a car

<form>

<input type="checkbox" name="bike">

I have a bike

<br>

<input type="checkbox" name="car">

I have a car

</form>

Top of Form

دوچرخه دارم
ماشين دارم

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

 

<form dir="rtl">

<input type="checkbox" name="bike">

دوچرخه دارم

<br>

<input type="checkbox" name="car">

ماشين دارم

</form>

شناسه Action و دکمه Submit در فرمها ( Form's Action Attribute & Submit Button)

   در فرمها برای ارسال اطلاعات کسب شده از دکمه ای به نام ارسال يا Submit Button استفاده ميشود و در اثر کليک کاربر بروی اين دکمه "Submit" ، اطلاعات درون فرم به فايلی ديگر ارسال خواهند شد. برای تعيين مقصد ارسال اطلاعات بايد درون تگ form از شناسه ای به نام action استفاده کنيد. مقدار شناسه action آدرس يا url فايلی است که به دريافت و سپس پردازش اطلاعات دريافتی خواهد پرداخت. معمولا فايلهای بخش action برنامه ها و اسکريپت هائی نوشته شده با ربانهای cgi مانند ASP، Perl ، PHP و ... بوده و وظيفه آنها دريافت اطلاعات فرمها و سپس پردازش آنها ميباشد.

تعيين مقدار "submit" برای شناسه type سبب نمايش دکمه Submit يا ارسال خواهد گرديد.

نمايش توسط مرورگر

کد اچتمل

Top of Form

Username:

Bottom of Form

Top of Form

 

<form>

<input type="checkbox" name="bike">

I have a bike

<br>

<input type="checkbox" name="car">

I have a car

</form>

Top of Form

نام کاربر

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

 

<form dir="rtl">

<input type="checkbox" name="bike">

دوچرخه دارم

<br>

<input type="checkbox" name="car">

ماشين دارم

</form>

   در مثال بالا در باکس ورودی متن، کلمه ای را وارد کرده و دکمه ارسال را کليک کنيد. مرورگر به محض کليک دکمه ارسال، اطلاعات درون فرم را که در اين مثال متنی ساده است به سمت فايلی که در شناسه action تعيين شده است ارسال کرده و در اين مثال برنامه ای به زبان Perl با نام form_action.cgi در سمت سرور به ذخيره و سپس نمايش متنی خبری خواهد پرداخت.

ورود متن فارسی در عناصری مانند Text field يا Text area:

   همانطور که در مثالهای بالا مشاهده کردید در مورد المانهای Text field و Textarea با کمک شناسه dir میتوان سمت و جهت ورود اطلاعات را "از راست به چپ" تعیین کنید. ولی اگر کاربری ویندوز فارسی نداشته باشد، از کامپیوترهای مکینتاش استفاده کند و یا سیستمش را فارسی نکرده باشد قادر به ورود اطلاعات به زبان فارسی نخواهد بود و نویسه های تایپ شده لاتین خواهند بود!، در اینگونه موارد چه باید کرد؟
معمولا برنامه نویسان وب برای فراهم ساختن امکان ورود متن فارسی از یکی از دو روش زیر استفاده میکنند:

  استفاده از اپلتهای جاوا با این مزیت که سورس و کد اصلی فارسی سازی قابل استفاده توسط دیگران نیست!!

  استفاده از زبان جاوا اسکریپت و با این عیب که سورس و کد اصلی JavaScript قابل مشاهده و استفاده توسط دیگران است!

تگهای فرم

Start Tag

Purpose

کاربرد

<form>

Defines a form for user input

تعريف فرم ورود اطلاعات

<input>

Defines an input field

تعريف ورودی از نوع Input

<textarea>

Defines a text-area (a multi-line text input control)

تعريف ورودی متن چند سطری يا text-area

<label>

Defines a label to a control

تعريف برچسب يا label

<fieldset>

Defines a fieldset

تعريف fieldset

<legend>

Defines a caption for a fieldset

تعريف عنوان برای fieldset ها

<select>

Defines a selectable list (a drop-down box)

تعريف فهرستهای انتخابی يا drop-down box

<optgroup>

Defines an option group

تعريف option group ها

<option>

Defines an option in the drop-down box

تعريف گزينه ای از drop-down box ها

<button>

Defines a push button

تعريف دکمه فشاری، متفاوت با button تگ input

مرجع : HTML 4.01 Specification - فهرست عناصر - فهرست شناسه ها

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۶ و ساعت 8:33 |

 

آموزش مقدماتی HTML

 

 

قسمت سوم :

 

 3

 

ح) پيوندهای اچتمل ( HTML Links )

 

   در اين درس با پيوندها ( Links ) ، تگ های مربوطه مخصوصا تگ Anchor يا A و نحوه به کار گيری آنها آشنا خواهيد شد. همچنين شناسه های بسيار مهم href ،target و name تشريح خواهند شد.

   در محيط وب، صفحات اچتمل با کمک پيوندها به يکديگر متصل (Link) ميشوند. اصطلاح ابرمتن           (Hyper Text) در مقابل متن خطی (Linear) قرار دارد. در يک متن معمولی خواندن به شکل خطی و از ابتدا به انتها ميباشد و در مقابل در يک متن مختلط (Hyper) با کمک پيوندها ميتوان از يک متن به هر صفحه ديگر در وب متصل شد.اين کار با کمک عنصری معلوم الحال! به نام A يا Anchor ميسر ميگردد.

تگ Anchor و شناسه href

   برای ايجاد پيوند به صفحات ديگر از تگ <a> استفاده ميشود. پيوندها ميتوانند به بخش ديگری از همان صفحه، صفحات ديگر وب، تصاوير، فايلهای صوتی يا حتی فيلم ها و ... اشاره کنند.
فرم کلی يک پيوند به قرار زير است:

 

 

   در مثال بالا تگ <a> برای ايجاد پيوندی به صفحه ای ديگر که آدرس اينترنتی آن url ميباشد بکار رفته است. برای تعيين مقصد و يا آدرس صفحه جديد از شناسه ای به نام href که همان hyerlink reference ميباشد، استفاده ميشود و مقدار اين شناسه در واقع همان آدرس اينترنتی صفحه مقصد است. بخش قابل رويت پيوند و در واقع متــنــی (و يا تصويری ) که توسط مرورگر نمايش داده خواهد شد و بازديدکننده روی آن کليک خواهد کرد ميان تگهای <a> و قرار داده ميشود و هر چند که در مثال بالا اين بخش متن "Some Text" است ولی ميتواند حتی يک تصوير باشد.

   برای نمونه کد اچتمل زير پيوندی به سايت google.com ايجاد خواهد کرد:

 

   و مرورگر پيوند بالا را به شکل زير نمايش داده و در اثر کليک روی پيوند توسط بازديدکننده، مرورگر به سايت Google خواهد رفت.

شناسه target در پيوندها:

   با کمک شناسه target امکان تعيين مقصد پيوند جديد فراهم ميشود. در مثال بالا پس از کليک روی پيوند، مرورگر سايت google.com را باز کرده و جايگزين سایت فعلی خواهد شد. اگر ميخواهيد که مرورگر پيوند را در صفحه ای جديد باز کند بايد از شناسه target و مقدار "_blank" برای آن استفاده کنيد . مثال زير سبب باز شدن سايت google.com در پنجره جديدی خواهد شد:

 

 

شناسه Name :

   با کمک شناسه name ميتوانيد پيوندها را نام گذاری کنيد.پيوندهای نامگذاری شده امکان حرکت ميان قسمتهای مختلف يک صفحه يا page را فراهم ميکنند. در اينصورت مثلا برای رفتن به آخر يک متن ديگر نيازی به Scrool down کردن تمامی صفحه نيست و کافی است که بازديدکننده روی پيوندی که به آخر صفحه اشاره ميکند کليک کند.

 
   استفاده از پيوندهای نامگذاری شده شامل دو مرحله است:

 
1- ايجاد يک پيوند نامگذاری شده (اين قسمت به عنوان لنگر کار خواهد کرد.) :

   فرم کلی يک پيوند نام گذاری شده به قرار زير است:

 

 

   وظيفه شناسه name تعيين نام برای پيوند است و مقدارآن همان نام پيوند ميباشد. نام پيوند هم هر نام لاتينی ميتواند باشد. در فرم کلی بالا، نام پيوند label و متنی که بعنوان پيوند نمايش داده ميشود عبارت "Text to be displayed" خواهد بود. مثال زير به ايجاد يک پيوند نامگذاری شده با نام top ميپردازد:

 

 

2- ايجاد يک پيوند به پيوند نامگذاری شده ديگر:

 

   برای دادن لينک به پيوندی نام گذاری شده، کافی است که پيوندی معمولی ايجاد کرده و در قسمت href آن ابتدا url مقصد و سپس نويسه # و در نهايت نام پيوند نامگذاری شده را درج کنيد. مثال زير ايجاد پيوندی است که به لينک نامگذاری شده ای به نام top اشاره ميکند:

 

 

در اثر کليک روی پيوند بالا مرورگر مستقيما به ابتدای بخش top صفحه index.htm خواهد رفت.

  اگر مقصد پيوند در همان صفحه قرار دارد نيازی به قيد url نيست و فقط نويسه # و سپس نام پيوند کافی است:

 

 

چند نکته کاربردی در مورد پيوندها:

*** يکی از کاربردهای رايج پيوندهای نام گذاری شده در صفحات و متونی ميباشد که فهرست و يا ليستی از اقلام نمايش داده شده است، مانند بخش سرفصل مطالب، فهرست FAQ و يا ... در همين صفحه در دو مورد از پيوندهای نامگذاری شده استفاده شده است، آيا ميتوانيد آنها را بيابيد؟!

*** اگر مرورگر نتواند يک پيوند نامگذاری شده را بيابد ابتدای صفحه مقصد را نمايش خواهد داد.

 

Start Tag

Purpose

کاربرد عنصر Anchor

Defines an anchor

تعريف يک پيوند يا Anchor در يک صفحه اچتمل

 

Target Attributes

کاربرد حالتهای مختلف شناسه target

target="_blank"

مرورگر پيوند را در يک پنجره جديد باز ميکند.

target="_self"

مرورگر پيوند را همان پنجره باز ميکند. (حالت پيش فرض يا default)

target="_parent"

مرورگر پيوند را فريم parent باز ميکند. (کاربرد در مبحث فريمها)

target="_top"

مرورگر پيوند را در فريم مادر و اصلی باز ميکند.(روشی خوب برای نجات از شر فريمها )

 

مرجع : HTML 4.01 Specification - فهرست عناصر - فهرست شناسه ها

 

 

ط) جداول ( Tables)

 

   در اين درس با المان جدول ( Table ) ، سلولها يا خانه ها، مرز و border در جداول و تگ های مربوطه مخصوصا تگهای TABLE ، TD , TR آشنا خواهيد شد. توجه داشته باشید که جداول یکی از مهمترین المانهای آرایش و layout میباشند.

جدولها

   برای تعريف جداول از تگ <table> استفاده ميشود. يک جدول از يک يا چند سطر که با کمک تگ <tr> تعريف ميشوند، تشکيل ميشود. هر رديف يا row از يک يا چند سلول، خانه يا cell تشکيل گرديده که با کمک تگ <td> ايجاد ميشوند. نام های td و tr به ترتيب خلاصه شده table row و table data ميباشند.
   محتوی يک سلول ميتواند متن، تصوير، فهرستها، جداول ديگر، پاراگرافها و ... باشد.

مثال زير جدولی است با دو سطر و سه ستون :

 

کد اچتمل جدولی با دو سطر و سه ستون

نمايش جدول روبرو توسط مرورگر

رديف 1، سلول 1 رديف 1، سلول 2 رديف 1، سلول 3
رديف 2، سلول 1 رديف 2، سلول 2 رديف 2، سلول 3

 

 

 

 

 

 

رديف 1، سلول 1

رديف 1، سلول 2

رديف 1، سلول 3

رديف 2، سلول 1

رديف 2، سلول 2

رديف 2، سلول 3

 

جدولها و شناسه border و dir :

  در مثال بالا شناسه border مرز جدول را مشخص ميکند، مقدار 1 مرزی با ضخامت يک پيکسل را نمايش خواهد داد و مقدار صفر جدول را بدون مرز نمايش خواهد داد. توجه داشته باشيد که حالت پيش فرض يعنی جدولی بدون شناسه border ، جداول بدون مرز را نمايش خواهد داد.

  در مثال بالا شناسه dir يا direction و مقدار rtl برای آن، سبب تعيين نمايش جهت متون از راست به چپ خواهد شد و چو ن در داخل تک table تعريف شده است به تمامی سلولهای جدول اعمال خواهذ شد.

  ساده ترين جدول ممکن در اچتمل، جدولی است با يک سطر و يک ستون!

سرستون در جداول (Headings)

   سرستونها در جداول با کمک تگ <th> تعريف ميشوند. مثال زير نحوه تعريف سرستونها را در جداول نمايش ميدهد:

کد اچتمل جدولی با سه سطر و سه ستون

نمايش جدول روبرو توسط مرورگر

سرستون ا سرستون 2 سرستون 3
رديف 1، سلول 1 رديف 1، سلول 2 رديف 1، سلول 3
رديف 2، سلول 1 رديف 2، سلول 2 رديف 2، سلول 3

 

 

سر ستون 1

سر ستون 2

سرستون 3

ردیف 1،سلول 1

ردیف 1،سلول 2

ردیف 1،سلول 3

ردیف 2،سلول 1

ردیف 2،سلول 2

ردیف 2،سلول 3

 

   همانطوريکه مشاهده ميکنيد سر ستونها مانند سلولهای معمولی جداول تعريف ميشوند و فقط به جای td از th استفاده شده و لی در نمايش محتوای سر ستونها bold يا توپر نمايش داده خواهند شد.

خانه های خالی در جداول (Empty Cells)

   اگر محتوای خانه ای از يک جدول خالی باشد چه چيزی بايد نمايش داده شود؟ بسته به مرورگری که استفاده ميکنيد نتيجه نمايش متفاوت است و مثلا در مثال زير خانه خالی جدول بدون مرز نمايش داده خواهد شد:

کد اچتمل جدولی با دو سطر و دو ستون

نمايش جدول روبرو توسط مرورگر

رديف 1، سلول 1 رديف 1، سلول 2
رديف 2، سلول 1

 

 

ردیف 1،سلول 1

ردیف 1،سلول 2

ردیف2،سلول 1

 

 

   در اينگونه موارد برای رفع مشکل کافی است که از non-breaking space ( ) يا همان نويسه و کاراکتر قاصله و بلانک استفاده شود و در مورد مثال ذکر شده مرورگر جدول را به شکل زير نمايش خواهد داد:

کد اچتمل جدولی با دو سطر و دو ستون

نمايش جدول روبرو توسط مرورگر

رديف 1، سلول 1 رديف 1، سلول 2
رديف 2، سلول 1  

 

رديف 1، سلول 1

رديف 1، سلول 2

رديف 2، سلول 1

 

 

توجه داشته باشيد که اينبار مرزهای خانه خالی جدول بدرستی ترسيم گرديده اند.

چند نکته اساسی در مورد جداول:

     در جداول، رديفها، خانه ها و سر ستونها از تعداد زيادی از شناسه ها ميتوانيد استفاده کنيد که شرح همگی آنها از حوصله اين دوره مقدماتی خارج است و توصيه ميشود که از مثالهای زير و جدول واقع در انتهای اين صفحه برای مطالعه هر چه بيشتر در مورد جزئيات شناسه ها استفاده شود.

  شناسه dir قابل استفاده در بسياری از تگها ( مثلا table ، tr ، td ، th ) ميباشد. با کمک شناسه dir و مقدار rtl برای آن، جهت نمايش متون فارسی از "راست به چپ" تعيين ميگردد. توجه داشته باشيد که مقدار شناسه dir به صورت موروثی از table به tr و th و از tr و th به td خواهد رسيد.مثلا برای تعيين مقدار rtl برای تمامی خانه های يک جدول کافی است که فقط شناسه مزبور را در تگ table قيد کنيد و نيازی به قيد آن در تمامی خانه های جدول نيست. البته ميتوانيد که در مورد يک رديف خاص و يا يک خانه خاص شناسه dir را موردی تعيين کنيد.

تگهای جداول

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۶ و ساعت 14:34 |
 

کاغذ دیواری(Wallpaper) ویندوز

 

 

   با سلام؛ این بار تصمیم گرفتيم برای تنوع بیشتر دانلود 40 wallpaper درباره ویندوز های Apple و

 

   Linux و Longhorn و Vista و XP در اختیار شما قرار دهم. امید وارم مورد توجه شما قرار

 

 گرفته و آنها را دانلود نمایید(با کلیک راست روی اسم هر یک از عکس ها). ولی از پست بعد باز هم

 

 موضوع آموزش مقدماتی ویندوز را ادامه خواهیم داد. منتـــــــــــــــــــــــــــــــــــظر نظرات گرم و سازنده

 

 شما هستیم.با تشکر...

 

 

 

http://i16.tinypic.com/3532glu.jpg


http://i17.tinypic.com/2dsk1w3.jpg


http://i17.tinypic.com/4h7qqeu.jpg


http://i17.tinypic.com/3yphkes.jpg


http://i15.tinypic.com/2ik73i1.jpg


http://i18.tinypic.com/49hx0fo.jpg


http://i17.tinypic.com/2vsp2fq.jpg


http://i18.tinypic.com/2nvuxkm.jpg

 

http://i18.tinypic.com/2ib0lkm.jpg


http://i16.tinypic.com/2z8n9t2.jpg


http://i16.tinypic.com/34nh0t4.jpg


http://i15.tinypic.com/2yjxybs.jpg


http://i18.tinypic.com/2d8ql3s.jpg


http://i15.tinypic.com/35a0zlh.jpg


http://i19.tinypic.com/43782m1.jpg


http://i17.tinypic.com/4c13yfa.jpg


http://i18.tinypic.com/2qthhs7.jpg


http://i17.tinypic.com/2d0b91s.jpg


http://i19.tinypic.com/4ckf7mv.jpg


http://i16.tinypic.com/42o1211.jpg


http://i18.tinypic.com/2r4omj4.jpg


http://i15.tinypic.com/2pzft74.jpg


http://i15.tinypic.com/2a4wjgl.jpg


http://i19.tinypic.com/2hnufrn.jpg


http://i17.tinypic.com/3ymzxbc.jpg


http://i19.tinypic.com/2vxm0ls.jpg


http://i19.tinypic.com/2ql71qd.jpg


http://i16.tinypic.com/3zvw9yv.jpg


http://i16.tinypic.com/2s1u7pw.jpg


http://i16.tinypic.com/2vrzas9.jpg


http://i16.tinypic.com/2eq5pwi.jpg


http://i19.tinypic.com/4dmbbba.jpg


http://i15.tinypic.com/48xrbt3.jpg


http://i16.tinypic.com/2hd5krs.jpg


http://i17.tinypic.com/2naspsn.jpg


http://i17.tinypic.com/2naspsn.jpg


http://i16.tinypic.com/2ymg38k.jpg


http://i15.tinypic.com/29y2m9w.jpg


http://i17.tinypic.com/34fxo40.jpg

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۵ و ساعت 20:43 |

      با سلام،امیدواریم قسمت اول مقاله «آموزش مقدماتی HTML» مورد توجه شما قرار گرفته باشد.در زیر قسمت دوم این مقاله ارایه شده است. منتظر نظرات گرانقدرتان هستیم.

 

 

آموزش مقدماتی HTML

 

 

قسمت دوم:

 

 

د)تگ های اصلی ( Basic Tags )

 

   تگ ها ( tags ) اجزا تشکيل دهنده عناصر يا elements های اچتمل هستند و در اين بخش با عناصر و تگ های پايه و مهم: <hr> , <br> , <h1> .... <h6> , <!-- Comment --> , <p> آشنا خواهيد شد . يکی از بهترين روش های يادگيری تگ های اچتمل ديدن مثالها و تغيير آنها مي باشد  مي توانيد به مطالعه و يادگيری مثالها پرداخته، کدهای اچتمل را تغییر داده و  به مشاهده نتايج بپردازيد.

 

سر تيترها (Headings)


   سر تيترها با کمک تگ های <h1> تا <h6> تعيين ميشوند. <h1> معرف بزرگترين سر تيتر و <h6> معرف کوچکترين سر تيتر است. مرورگر به هنگام نمايش يک سر تيتر بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از هر سر تيتر اضافه خواهد کرد.

 

Start Tag

purpose

کاربرد

Defines a table

تعريف جدول

Defines a table header

تعريف سرستون در جداول

Defines a table row

تعريف رديف ها در جداول

Defines a table cell

تعريف سلول يا خانه های يک جدول

Defines a table caption

تعريف عنوان جدول

 

مرجع : HTML 4.01 Specification - فهرست عناصر - فهرست شناسه ها

 

<h1>This is a heading</h1>

<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
<h4>This is a heading</h4>
<h5>This is a heading</h5>
<h6>This is a heading</h6>

 

پاراگرافها (Paragraphs)

 

   پاراگرافها با کمک تگ <p> معرفی ميشوند.مرورگر به هنگام نمايش يک پاراگراف بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از آن اضافه خواهد کرد.

 

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

 

سطر جديد (Line Breaks)

 

   برای رفتن سر سطر جديد از تگ <br> استفاده ميشود.در اينحالت يک پاراگراف جديد ايجاد نميشود. تگ <br> از نوع تگ های خالی بوده و دارای تگ انتهائی (مثلا <br/> ) نمي باشد.

 

<p>This <br> is a para<br>graph with line breaks</p>

 

 

کامنت ها در اچتمل (Comments)

 

   برای نوشتن شرح و توضيحات در مورد کدهای اچتمل بايد از تگ خاصی استفاده کنيد. برای اينکار بايد متن و شرحتان را درون علائم <-- و --!> قرار دهيد. مرور تگ های comment را در نظر نگرفته و محتوی آنها را نمايش نخواهد داد و فقط شرح و توضيحات برای برنامه نويس و ديگر افرادی که احتمالا در آينده با کد اچتمل کار خواهند کرد مفيد خواهد بود. (به محل نويسه "!" توجه کنيد! فقط يکی و آنهم در ابتدا)

 

<!-- This is a comment -->

 

 

چند نکته کاربردی:

 

◄توجه داشته باشيد که بدليل وجود مرورگرهای متفاوت (اکسپلورر، نت اسکيپ، ..) و به دليل تفاوت دقت نمايش صفحه نمايش کامپيوترها، صفحات اچتمل با اندکی تفاوت در حالتهای مختلف نمايش داده ميشوند و هميشه سعی کنيد که صفحاتتان را نه تنها با اکسپلورر که معروفترين مرورگر است بلکه با نت اسکيپ و حتی مرورگرهای کامپيوترهای مکينتاش چک کرده و همچنين در دقت های نمايش 800x600 و 1024X768 آن را امتحان کنيد.

◄از نظر فاصله و سطر بندی، متنی که در صفحه اديتورتان تايپ ميکنيد با چيزی که مرورگر نمايش خواهد داد متفاوت خواهد بود.هميشه به ياد داشته باشيد که فاصله های اضافی (space) و خطهای خالی متن در صفحه اديتور توسط مرورگر در نظر گرفته نشده و نمايش داده نخواهد شد.

◄برای نمايش بيش از يک فاصله خالی بايد از نويسها يا ترکيب کاراکتری خاصی (None Breaking Space) استفاده کنيد.

◄فاصله های اضافی بين کلمات در يک متن اچتمل توسط مرورگرها ديده نخواهد شد و در نمايش هميشه تبديل به يک فاصله (space) خواهد شد. در ضمن يک خط خالی در متن اديتور بصورت يک فاصله يا space نمايش داده خواهد شد.

◄برای ايجاد يک سطر جديد هيچگاه از يک تگ <p> خالی استفاده نکنيد و به جای آن از تگ <br> استفاده کنيد.

◄مرورگرها به هنگام نمايش بعضی عناصر بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از آن عنصر نمايش خواهند داد. برای نمونه اين گروه از عنصرها ميتوان از پاراگراف (<p>) و سرتيترها (<h..>) نام برد.

◄تگ <hr> يا Horizontal Roler سبب نمايش يک خط افقی خواهد شد و در واقع بخش های مختلف مطالب اين صفحات با کمک اين تگ از هم جدا شده اند.

تگهای اصلی

   در جدول زير عناصر معرفی شده در اين فصل به همراه لينکهای مربوطه جهت مطالعه بيشتر آورده شده است. توجه داشته باشيد که برای هر عنصر فهرستی از شناسه ها يا Attributes موجود است و همچنين به شناسه های کنارگذاشته شده (Deprecated) در نسخه های آينده اچتمل توجه داشته باشيد و سعی کنيد که از آنها استفاده نکنيد.

 

Start Tag

Purpose

کاربرد

<html>

Defines a html document

نشان شروع متن اچتمل

<body>

Defines the document's body

تعيين بدنه و قسمت اصلی صفحه اچتمل

<h1>-<h6>

Defines heading 1 to heading 6

تعريف سر تيترهای h1 تا h6

<p>

Defines a paragraph

تعريف پاراگراف

<br>

Inserts a single line break

رفتن سر خط جديد

<hr>

Defines a horizontal rule

نمايش خط افقی

<!-->

Defines a comment in the HTML source code

نوشتن شرح و comment

 

ه) فارسی نويسی

   در اين بخش با فارسی نويسی، فارسی سازی و استاندارد يونيکد و نحوه استفاده از اديتور آنلاين و فارسی  آشنا خواهيد شد. همچنين متاتگ http-equiv و شناسه dir نيز معرفی خواهد شد.

◄سؤالات مربوط به فارسی نويسی را ميتوان به سه گروه عمده تقسيم کرد:


- چگونه فارسی بنويسم ؟
- چگونه فارسی بخوانم؟
- چگونه صفحات اچتمل فارسی را نمايش دهم؟

 

 دو نکته بسيار مهم در مورد فارسی نويسی:
 

روش کدگزاری UTF-8

  اکيدا توصيه ميشود که برای تايپ و تمايش متون فارسی از استاندارد يونيکد و روش کدگزاری UTF-8 اسنفاده شود و اين روشی است که مطالب اين سايت و اديتور آنلاينش از آن استفاده ميکند.نکته مهم در نمايش صحيح متون فارسی تعيين نوع کدگزاری يا encoing صفحات فارسی است که برای اينکار بايد از متاتگ خاصی به نام http-equiv در بخش head صفحات اچتمل به شکل زير استفاده شود:

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

 

  در اينصورت مرورگر يا Browser قبل از نمايش صفحه از روی متاتگ فوق نوع کدگزاری (Encoding) را تشخيص داده و ديگر مثلا نيازی به تعيين دستی (دراکسپلورور 5 : View/Encoing/Unicode / UTF-8 ) نوع Encoing توسط بازديدکننده سايت نخواهد بود.

 

 

شناسه يا attribute ی به نام dir

 

   جهت نمايش متون لاتين به صورت پيش فرض و default از چپ به راست (ltr) ميباشد.در مورد متون و جملات فارسی بايد با کمک روشی جهت نمايش پيش فرض را به "راست به چپ" تغيير دهيد. شناسه يا attribute ی به نام dir يا همان direction اين کار را برای شما انجام ميدهد. اين شناسه دارای دو مقدار ممکن ميباشد :

 

                           dir="ltr" , Left-to-right text. چپ به راست
dir="rtl" , Right-to-left text.
                      راست به چپ

 

   مثلا برای نمايش جمله فارسی "سلام بر دنيای وب!" با کمک عناصر p يا div   کافی است که به يکی از   شکلهای زير عمل شود:

 

<p dir="rtl"> سلام بر دنيای وب </p>
<div dir="rtl">
سلام بر دنيای وب </div>

 

در بسياری از عناصر و تگ های اچتمل امکان استفاده از شناسه dir ميسر بوده و به عنوان نمونه ميتوان از عناصر زير نام برد:

<p> , <div> , <html> , <body> , <table> , <tr> , <td> , <h1 ... h6> , <input> , <pre> , <select> , <span> , ...

 

و) فرمت دهي formating 

   وظيفه گروهی از تگ های اچتمل فرمت دهی و تعيين شکل نمايش متون ( مثلا ضخیم و bold بودن و يا مورب و ايتاليک بودن ) ميباشد و در این بخش با اين گروه از تگهای formating آشنا خواهيد شد:

<b> , <big> , <code> , <del> , <em> , <i> , <ins> , <kbd> , <pre> , <s> , <samp> , <small> , <strike> , <strong> , <sub> , <sup> , <tt> , <u> , <var>

 

نحوه ديدن سورس کدهای اچتمل (HTML Source)

    اگر ميخواهيد که سورس کدهای اچتمل صفحات وب را ببينيد کافی است که در منوی View مرورگرتان حالت Source يا Page Source را انتخاب کرده و مرورگر کد اچتمل را درون اديتوری باز کرده و قابل ذخيره توسط شما برای استفاده های بعدی ميباشد.

   اگر صفحه مورد نظر از مجموعه فريمها (Frameset) استفاده کرده باشد برای ديدن سورس کد اصلی فريمها کافی است که ابتدا با کمک روش بالا به مشاهده سورس کدهای اچتمل پرداخته (لازم به توضيح است که در اين حالت فقط تعاريف کلی فريمها قرار دارند.) و سپس برای ديدن کد اچتمل اختصاصی هر صفحه بايد پس از "Right Click" روی هر صفحه "View Source" کرده و کد اچتمل هر فريم را جداگانه ببينيد.

   اگر طراح سايت با کمک Java Script مانع ديدن سورس توسط شما ميشود، ابتدا در منوی Tools/Internet Options.../Security/Custom Level مرورگرهای اکسپلورر امکانات جاواسکريپت مرورگر را غير فعال کرده (disable) و سپس مراحل بالا را تکرار کنيد!!!

چند نکته کاربردی:

 1. در استفاده از Underline دقت كنيد چون در اكثر مرورگرها، پيوندها با اين خطوط نشان داده مي شوند و اين مساله ميتواند كاربران را دچار اشتباه كند .
 2. به كارگيري تگهاي EM و STRONG كه جايگزين تگهاي I و B هستند ، اين اطمينان را مي دهد كه صفحه شما توسط همه مرورگرها بصورت صحيح نمايش داده خواهد شد .
 3. به ترتيب بسته شدن تگهاي پاياني در مثال زير دقت كنيد، همان گونه كه مشاهده مي كنيد عنصر STRONG بعد از عنصر U شروع شده است ، به همين خاطر تگ خاتمه دهنده آن قبل از تگ خاتمه دهنده U قرار مي گيرد.

<U>version <STRONG>2.0</STRONG></U>

 

:تگهای فرمت دهی متون    

کاربرد

Purpose

Start Tag

نمايش توپر     

Defines bold text

<b>

نمايش در اندازه بزرگ

Defines big text

<big>

نمايش بصورت تاکيد شده

Defines emphasized text 

<em>

نمايش ايتاليک يا کج

Defines italic text

<i>

نمايش در اندازه کوچک

Defines small text

<small>

نمايش قوی ؟!

Defines strong text

<strong>

نمايش پايين تر از خط افقی

Defines subscripted text

<sub>

نمايش بالاتر از خط افقی

Defines superscripted text

<sup>

نمايش به صورت خط زير

Defines inserted text

<ins>

نمايش به صورت خط خورده

Defines deleted text

<del>

از رده خارج

Deprecated. Use <del> instead

<s>

از رده خارج

Deprecated. Use <del> instead

<strike>

از رده خارج

Deprecated. Use styles instead

<u>

نمايش کدهای برنامه نويسی

Deprecated. Use styles instead

<code>

نمايش متن بصورت صفحه کليدی

Defines keyboard text 

<kbd>

نمايش کدهای نمونه برنامه نويسی

Defines sample computer code

<samp>

نمايش تله تايپ

Defines teletype text

<tt>

نمايش متغييرها

Defines a variable

<var>

نمايش متون از قبل فرمت شده

Defines preformatted text

<pre>

 

ز) نهادها entities 

   در استاندارد اچتمل گروهی از نويسه ها (Character)دارای معنی خاصی بوده ( مثلا نويسه < شروع يک تگ و نويسه > انتهای يک تگ را نشان ميدهد.) و برای نمايش آنها در صفحاتتان مستقيما قابل مصرف نمي باشند. در اين بخش با فهرست اين نويسه ها آشنا شده و نحوه درج آنها را با کمک Character Entities فرا خواهيد گرفت.

Character Entities

   در اچتمل بعضی از نويسه ها دارای معنی خاصی بوده و برای نمايش آنها در صفحاتتان بايد از character entities ها استفاده کنيد. يک character entities از سه قسمت تشکيل ميشود:

1- نويسه
ampersand (&)
2- نام
entity يا نويسه # و سپس شماره عددی entity
3 - و نهايتا نويسه
semicolon (;)
برای مثال برای نمايش نويسه > دو روش وجود دارد، بايد از &
lt; يا از &#60; استفاده کنيد. در اين مثال lt نام entity و 60 شماره عددی آن ميباشد.

   مزيت استفاده از نام entity در مقابل استفاده از شماره عددی آن سهولت يادآوری آن از روی نامش ميباشد و عيب آن اين است که تمامی مرورگرها نام گذاريهای موجود برای Entity ها را قبول ندارند ولی در عوض همگی شماره های عددی entity ها را بخوبی ميشناسند. توجه داشته باشيد که entity ها به کوچک و بزرگي حروف حساس هستند و در واقع Case Sensitive ميباشند.

   پر کاربردترين character entity در اچتمل، نويسه فاصله يا Space يا Blank ميباشد و نام رسمی آن non-breaking space ميباشد. همانطور که ميدانيد مرورگرها فاصله های اضافی را در نظر نگرفته (truncate spaces) و مثلا از 10 نويسه فاصله، 9 تای آنرا ناديده ميگيرند و برای نمايش فاصله های اضافی بايد از &nbsp; استفاده کنيد.

فهرست پرکاربردترين Character Entities ها

 

Result (نمايش)

Description (شرح)

Entity Name (نام)

Entity Number (شماره عددی)

 

non-breaking space

&nbsp;

&#160;

< 

less than

&lt;

&#60;

> 

greater than

&gt;

&#62;

&

ampersand

&amp;

&#38;

"

quotation mark

&quot;

&#34;

'

apostrophe 

 

&#39;

 

چند Character Entitie با کاربردهای کمتر

 

Result

Description

Entity Name

Entity Number

¢

cent

&cent;

&#162;

£

pound

&pound;

&#163;

¥

yen

&yen;

&#165;

§

section

&sect;

&#167;

©

copyright

&copy;

&#169;

®

registered trademark

&reg;

&#174;

×

multiplication

&times;

&#215;

÷

division

&divide;

&#247;

 

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۵ و ساعت 18:49 |

    با عرض سلام؛ امیدواریم مطالب قبلی مورد توجه شما قرار گرفته با شد.اين بار بر آن شديم تا بنا به در خواست يکی دوستان مقاله ای چند قسمتی در مورد آموزش HTML ارایه دهیم؛ با این اميد که مورد استفاده شما قرار گیرد. مثل همیشه منتظر نظرات گرانقدر شما هستیم.

 

 

آموزش مقدماتی HTML

 

 

 

html 

 

 

 

قسمت اول:

 

   يادگيری زبان HTML بسيار ساده است.در مطالب زیر ياد خواهيد گرفت که چگونه با کمک HTML صفحاتتان را ساخته و وب سايت شخصی فارسی و يا وبلاگتان را راه اندازی کنيد. مبنای اين مطالب نسخه 4 استاندارد اچتمل بوده و نکته بسيار مهم اين نسخه جداسازی فرمت بندی و انتقال آن به style sheet ها ميباشد. لازم به توضيح است که که تاکيد این مقالات بر فارسی نويسی مطابق استاندارد يونيکد بوده و  شامل آموزش مقدماتی HTML بهمراه مثالهای متعدد فارسی نويسی خواهد بود.

 

الف) مقدمه

  

   در اين بخش  با ويژگيهای فايلهای اچتمل، اجزا تشکيل دهنده آن يعنی عناصر و تگ ها ( Elements & Tags ) و نحوه ايجاد يک فايل ساده و نمايش آن در صفحه مرورگرتان آشنا خواهيد شد.

 

يک فايل HTML چيست؟

 • HTML را "اچ تی ام ال" و يا اچتمل بخوانيد.
 • HTML برگرفته از حروف اول Hyper Text Markup Language ميباشد.
 • يک فايل HTML فايلی از نوع text ميباشد که متشکل از markup tag ها ميباشد.
 • مرورگر يا Browser از روی markup tag ها می فهمد که چگونه بايد صفحه را نمايش بدهد.
 • يک فايل HTML بايد دارای انشعاب htm و يا html باشد.
 • يک فايل HTML فايلی از نوع text ميباشد که با هر اديتور ساده ای قابل ايجاد است.
 • وظيفه اصلی تگ های اچتمل ( markup tags ) بيان چگونگی نمايش اطلاعات ميباشد.

ميخواهيد که يک فايل اچتمل بسازيد؟

 

   اگر از ويندوز مايکروسافت استفاده ميکنيد، Notepad را باز کرده (Mac کارها از SimplaeText استفاده کنند. ) و متن زير را در آن تايپ کنيد:

 

This is my first html page. This text is bold

 

سپس فايل را با نام مثلا test.html در درايو c:\ ذخيره کنيد.

 

   برای ديدن فايل اچتمل بالا در مرورگر يا Brower تان ( معمولا اينترنت اکسپلورر و يا نتسکيپ نويگيتور ) کافی است که از روی منوی File/Open file فايل بالا را از روی محل ذخيره شده بخوانيد. ( به آدرس فايل در قسمت Address توجه کنيد، مثلا c:\test.html


   يکی از مهمترين وظايف مرورگرها نمايش صفحات اچتمل ميباشد، چه اين صفحات روی کامپيوتر شما ذخيره شده باشند و يا اينکه از اينترنت خوانده شوند. با کليک روی
یک لينک فايلی شبيه فايل ذخيره شده توسط شما از روی وب سرور توسط مرورگرتان خوانده شده و سپس نمايش داده خواهد شد!!! ( به آدرس فايل در قسمت Address توجه کنيد. )

 

توضيح مثال بالا

 

   اولين تگ مثال بالا تگ <html> ميباشد. از روی اين تگ، مرورگر نوع متن يعنی اچتمل بودنش را يافته و از روی <html/> انتهای متن اچتمل را مي یابد.

 

   متن بين تگ <head> و تگ <head/> اطلاعات شناسنامه ای يا "Header information" متن اچتمل بوده و نمايش داده نخواهند شد. در اين مثال با کمک تگهای <title> و <title/> تيتر و يا Title صفحه که در اين مثال عبارت "Title of page" ميباشد در بالای مرورگر نمايش داده خواهد شد. 

 

   متن بين تگ <body> و انتهای آن يعنی تگ <body/> تنها اطلاعاتی است که توسط مرورگرنمايش داده خواهند شد.

 

   متن بين تگ <b> و انتهای آن يعنی تگ <b/> بصورت Bold و يا توپر نمايش داده خواهند شد.

 

انشعاب فايل htm يا html ؟

 

   اغلب مرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبی ميشناسند ولی ترجيحا به هنگام ذخيره فايلهای اچتمل از html استفاده کنيد.( استفاده از انشعابهای سه حرفی مانند htm مربوط به قديم و سيستم عاملهائی چون DOS بودند.)

 

نکته ای در مورد اديتورهای اچتمل ( HTML Editors )

 

   با وجوديکه با استفاده از اديتورهای اختصاصی اچتمل مانند FrontPage و يا Claris Home Page امکان نوشتن و طراحی صفحات اچتمل بصورت WYSIWYG يا "What You See Is What You Get" وجود دارد اما توصيه ميشود که از اديتورهای معمولی متن برای تهيه صفحات خود استفاده کرده، عملکرد تگها را شناخته و هيچگاه بدون اينکه بدانيد کاربرد يک تگ چيست آنرا بکار نبريد.

 

بيشترين سوالات پرسيده شده ( FAQ ) :

 

# فايلم را درست کردم ولی هنوز نميتوانم آنرا در صفحه مرورگرم ببينم، مشکل کجاست؟ 


   مطمئن شويد که فايل را با انشعاب درست (
htm يا html ) ذخيره کرده ايد. در ضمن مطمئن شويد که همان فايل را Open کرده ايد.( نام و مسير فايل را در قسمت Address مرورگرتان چک کنيد.)

 

#هر بار پس از تغيير و اديت مثالها نسخه اوليه را در صفحه مرورگرم ميبينم و تغييرات داده شده مشاهده نميشود، مشکل کجاست؟ 


   به خاطر بالا بردن سرعت، هميشه مرورگرها از نسخه های موجود در
Cache يا حافظه موقت خود برای خواندن صفحات استفاده ميکنند.برای وادار کردن مرورگر به خواندن اصل صفحه کافی است که در مرورگرتان Refresh/Reload کنيد. در اينترنت اکسپلورر کليد F5 يا View/Refresh و در نت اسکيپ Ctrl+R يا View/Reload اينکار را انجام خواهند داد.

 

# آيا ميتوانم از هر دو مرورگر Internet Explorer و Netscape Navigator استفاده کنم؟ 


   بله، فقط اگر از استاندارد يونيکد برای فارسی نويسی استفاده ميکنيد، برای ديدن درست صفحات فارسی بايد از نسخه 5
Internet Explorer و به بالا و در مورد Netscape Navigator از نسخه 6.2 و به بالا استفاده کنيد.

 

#کجا ميتوانم آخرين نسخه از مرورگرهای Internet Explorer و Netscape Navigator را داونلود کنم؟


Internet Explorer اينجاست و Netscape Navigator
اينجا.

_________________________________________

ب) HTML & WWW

   در اين بخش با مفاهيم وب ( تار عنکبوت جهانی يا World Wide Web ) ، اينترنت، مرورگرها و استانداردهای وب آشنا خواهيد شد. همچنين با تفاوتهای مرورگرهای وب ( Web Browsers ) و سرويس دهنده های وب ( Web Servers ) آشنا خواهيد شد.

منظور از وب چيست؟
 • وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپيوترهای دنيا، شبکه ای از شبکه ها.
 • اينترنت، وب، WWW ، web يا World Wide Web همگی يک چيزند.
 • تمامی کامپيوترهای وب ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
 • کامپيوترهای موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP با هم ارتباط برقرار ميکنند .
نحوه کارکرد وب چگونه است؟
 • اطلاعات وب داخل فايلهائی به نام Web Pages و يا صفحات وب قرار دارند.
 • اين فايلها يا صفحات روی Web Server يا کامپيوترهای سرويس دهنده وب ذخيره شده اند.
 • برای ديدن صفحات وب از نرم افزاری به نام مرورگر و يا Web Browser استفاده ميشود.
 • دو مرورگر Internet Explorer و Netscape Navigator جزو معروفترين مرورگرها حساب ميشوند.
 • مرورگر Internet Explorer متعلق به شرکت مايکروسافت و مرورگر Netscape Navigator متعلق به شرکت نت اسکيپ ميباشد.
مرورگرها چگونه به خواندن صفحات وب ميپردازند؟
 • يک مرورگر با کمک يک Request درخواستی برای خواندن يک صفحه از وب سرور ميکند.
 • اين Request يا درخواست بر اساس استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP بوده و شامل آدرس صفحه مورد نظر ميباشد.
 • آدرس يک صفحه وب چيزی شبيه http://www.khaterat.com/faq.html است. بخش //:http نوع پروتوکل و يا استاندارد ارتباطی را تعيين ميکند، www.khaterat.com نام دومين يا Domain است و faq.html نام صفحه ای است که بايد خوانده شود.
مرورگرها چگونه صفحات وب را نمايش ميدهند؟
 • چگونگی نمايش يک صفحه وب بصورت مستتر در آن وجود دارد.
 • مرورگرها از روی دستورالعملهای داخل صفحات وب و با کمک تگ ها به نمايش صفحات ميپردازند.
 • وظيفه اصلی تگ های اچتمل ( HTML tags ) بيان چگونگی نمايش اطلاعات ميباشد.
 • يک تگ اچتمل چيزی شبيه <p> اين تگ پاراگراف است! p> است.
چه کسانی استاندارد های وب را تعيين ميکند؟
 • تعيين استاندارد های وب ربطی به شرکتهای مايکروسافت و يا نت اسکيپ ندارد.
 • World Wide Web Consortium يا W3C متولی تعيين استانداردهای وب است.
 • HTML, CSS and XML از مهمترين استانداردهای تصويب شده وب ميباشند.
 • آخرين استاندارد HTML استاندارد XHTML 1.0 ميباشد .

_________________________________________

 

ج) عناصر ( Elements )

   يک متن و يا فايل اچتمل از عناصر يا element ها تشکيل ميشود و برای ايجاد عناصر از تگ ها يا tags استفاده ميشود. در اين فصل با عناصر و تگ ها آشنا خواهيد شد.

تگ های اچتمل (HTML Tags)

 • با کمک تگ های اچتمل عناصر و يا Elements ساخته ميشوند.
 • در زبان اچتمل حدود 80 عنصر تعريف شده است.
 • تگ های اچتمل بوسيله دو نويسه (char) > و < ساخته ميشوند.
 • تگ های اچتمل معمولا بصورت زوج ظاهر ميشوند، مانند <b>testb>
 • تگ اول در يک زوج تگ مثلا <b> تگ شروع و تگ دوم مثلا <b/> تگ پايانی نام دارد.
 • متن بين تگ اول و تگ دوم در يک زوج تگ محتوای عنصر يا element content ناميده ميشود، مثلا "test"
 • تگ های اچتمل را ميتوانيد بوسيله حروف لاتين کوچک (lower case) و يا بزرگ (upper case) بنويسيد و case sensitive نيستند. برای مثال دو تگ <b> و <B> معادل هم هستند ولی شديدا توصيه ميشود که به خاطر سازگاری با XHTML از حروف کوچک استفاده شود.

 

عناصر اچتمل (HTML Elements)

 

   مثال بخش مقدمه را در نظر بگيريد:

 

This is my first html page. This text is bold

 

*** نمونه ای از يک عنصر اچتمل:

This text is bold

  

عنصر اچتمل بالا با تگ <b> شروع شده و با تگ <b/> پايان می يابد. محتوای اين عنصر عبارت "This text is bold" است. لازم به ذکر است که کاربرد تگ <b> نمايش توپر يا bold متون است.

*** مثال دوم يک عنصر اچتمل (معلوم الحال) :

 

This is my first homepage. This text is bold

   عنصر اچتمل بالا با تگ <body> شروع شده و با تگ <body/> پايان می يابد. همانطور که ميبينيد گاهی يک عنصر حاوی يک يا چند تگ ديگر ميباشد.وظيفه تگ <body> تعيين بدنه اصلی يا body يک متن اچتمل است.لازم به يادآوری است که تنها اطلاعات بخش <body> يک فايل اچتمل در صفحه مرورگر نمايش داده خواهد شد.

 

شناسه های يک تگ (Tag Attributes)

 

   تگ ها ميتوانند حاوی اطلاعات اضافی ديگر باشند، به اين اطلاعات شناسه يا Attribute ميگويند و وظيفه آنها بيان ديگر اطلاعات يک عنصر يا Element ميباشد. مثلا در مورد تگ <body> شناسه ای به نام bgcolor وجود دارد که رنگ زمينه متن (background) را تعيين ميکند برای نمونه اگر ميخواهيد که رنگ زمينه صفحه اچتملتان سياه باشد کافی است که به شکل زير عمل کنيد :


......

   در مثال زير تگ <body> دارای چهار شناسه مختلف با نامهای width، height ، align و border و مقادير center، 60، 100 و 0 ميباشد.

 

<table border="0" width="100" height="60" align="center" >


......


</table>

 

   شناسه ها به صورت کلی "مقدار=نام" يا "name=value" نوشته ميشوند و هميشه به تگ شروع يک عنصر يا Element اضافه ميشوند و نهايتا اگر در يک عنصر يا Element شناسه ها قيد نشوند از مقادير قراردادی يا default آنها استفاده خواهد شد مثلا در تگ body اگر شناسه bgcolor نوشته نشود از رنگ سفيد برای زمينه صفحه استفاده خواهد شد.

 
   مقدار يک شناسه را ميتوانيد داخل نويسه های " و يا ' بنويسيد و اختيار دست شما است فقط در مواردی که مقدار يک شناسه شامل نويسه " هم ميشود بايد از نويسه ' استفاده شود.

_________________________________________

 

 

 

 

  

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ششم شهریور ۱۳۸۵ و ساعت 15:55 |

   مقاله زیر در ادامه مطلب قبل، در مورد 5 تفاوت اصلی بین ويندوز XP و Linux بصورت متن انگليسی و ترجمه آن می باشد.با اين امید مورد توجه و استفاده شما قرار گيرد؛و همچون گذشته از  نظرات و رهنمود های شما بهره ببریم.

 

 

قسمت دوم :

 

 

What is the difference between Linux

 and Windows operating systems?

 

xp & linux

 

 

تفاوت بين سيستم های عامل لينوکس و ويندوز در چيست؟

 

Answer1:

 

 

    That is a question that has many different answers, depending on what aspect of Windows or Linux you want to know about. Both are what are known as Operating Systems, and in this case, both are designed to work on the same type of hardware -- PCs, otherwise known as IBM Compatibles. There are enormous differences in the way that they behave at a technical level, but I suspect what you really want to know is how they differ from the perspective of an end user. This makes any answer I give somewhat subjective (users have different preferences and expectations of their computers), but I will do my best to give an answer that is generally accepted by the IT community.

   Windows was introduced by Microsoft in 1983, and has been the dominant Operating System available for the PC since the early-nineties. As such, Microsoft has enjoyed great financial success, and Windows has had many years and incredible fiscal resources to evolve to meet the demands of the mass-market. There is an staggeringly rich set of features here, from very explicit, step-by-step user interfaces for the first time computer user, to powerful interfaces for the computer professional, and everything in between. By contrast, Linux achieved notoriety a bit later, in the mid-nineties, with a distribution known as Redhat, and although Linux was built on more mature, stable underpinnings (Unix), it did not enjoy nearly the same marketing or development budget that Microsoft threw behind Windows. In fact, the developers of Linux are commonly credited as founding the Open Source Software movement, which is the idea that software can be made better through the free sharing of its source code. In this philosophy, programmers often volunteer their time to develop software for free, as was done with Linux, and Linux is still available for free in its more basic forms. Companies like Redhat only make money by "packaging" Linux with printed documentation, extra software utilities, and setup wizards designed to make the installation of Linux and its subsequent software packages easier. Even so, the amount of money they are able to generate this way is paltry compared to the wealth of Microsoft (which makes most company's financials look paltry). Because of this, the marketing behind Linux has been miniscule compared to that of Windows, and its lack of acceptance among less technical users reflects this. A large reason is because Windows has established a very deeply-ingrained (and some have argued unfairly controlling) relationship with PC hardware manufacturers, ensuring that almost every new PC ships with Windows installed from day one. Given that they must satisfy the demands (though perhaps less than perfectly) of the majority of novice computer users, and add to that the amount of time and money that Windows has enjoyed to make itself accessible to these users, and it is easy to see why Windows is generally regarded as superior to Linux in the area of accessibility to novices. There are graphic user interfaces (abbreviated as GUI) present for almost everything you could want to do, and there is almost always more than one way to do it. In fact, one common criticism of Windows is that so many features have been layered on top of one another over the years, that it has become an overly-complicated, almost labyrinthine user experience. By contrast, some may find Linux to be more streamlined; however, there are still many equivalent features in Windows for which Linux does not provide a GUI, and the user is forced to type textual instructions into a command-line interface, or shell. While many power users consider this a plus, it is unrealistic to demand this of novice computer users, and novice users should bear this strongly in mind. All this being said, Linux still shines brilliantly in some areas that Windows seems to consistently flounder. Because the underlying architecture of Linux is more mature, stable, and secure than Windows, Linux "crashes" and "freezes" significantly less often, and can run continuously without problems for months or even years without being "rebooted". In addition, Linux does not suffer from the same security flaws as Windows, and your chances of contracting a virus, a worm, or some other form of predatory software is much lower. On an more subjective note, I suspect that given the same time and monetary advantages as Windows, Linux might have easily developed into a superior operating system in every regard.

   As it stands today, they each have pros and cons. Windows is widely accepted everywhere, boasts an enormous plethora of GUIs, and has millions of software packages that run under it. But it is buggier, less secure, and sometimes feels cavernous. Linux is solid and smooth running, and feels more stream-lined to many. But what technical users call stream-lined, novices may interpret as spare, and sometimes barren or just plain miss in. There are also fewer software packages available for it currently, though many of those that are available are free. As time goes by, and the Open Software Community develops more for Linux, these differences will shrink, but until there is financially powerful, unifying force (company) behind Linux, this author thinks it is doubtful they will go away all together.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پاسخ ۱:

 

   اين سؤالی است که بسته به اينکه در مورد چه جنبه ای از ويندوز يا لينوکس ميخواهيد بدانيد پاسخ های متفاوت زيادی وجود دارد. هر دو به سيستم عامل معروفند و دراين حالت هردو برای کار با نوع مشابه سخت افزاری طراحی شده اند و به سيستم های سازگار با IBM معروفند. تفاوتهای متفاوتی در سطح فنی وجود دارد ولی آنچه بايد بدانيد اين است که از جنبه يک کاربر چه تفاوتی دارد. به اين موضوع هر پاسخی مي دهم تا حدی ذهنی جلوه مي کند.(کاربران انتظارات و ترجيح های متفاوتی از کامپيوتر خود دارند)؛ ولی نهايت سعی خود را می کنم تا پاسخی بدهم که در کل مورد قبول جامعه تکنولوژی اطلاعات(IT) واقع شود.

   ويندوز توسط ميکروسافت در سال 1983 معرفی گرديد و از اوايل قرن 19 سيستم عامل غالب موجود برای کامپيوتر بوده است. بدين صورت ميکرو سافت موفقيت بزرگ مالی بدست آورده و ويندوز سالهای زياد و منابع مالی غير قابل تصوری برای تکميل تقاضای بازار انبوه پيشِ رو داشته است. مجموعه قدرتمندی از جنبه ها در اينجا از مجموعه خيلی واضح رويارويي گام به گام وجود دارد. کار با کامپيوتر اولين بار  تا رويارويی قدرتمند کامپيوتر و هر چيزی در اين بين(بر عکس لينوکس )بطور قابل ملاحظه ای صورت گرفت و کمی بعد در نيمه قرن 19 ، توزيعی معروف به Redhat کسب نمود و گرچه لينوکس بطور کاملاً پايدارتر ساخته شد، از بازار مشابه يا توسعه بودجه ای که ميکروسافت در پشت ويندوز بدست آورد، سودی نبرد. در واقع توسعه گران لينوکس بطور معمول بعنوان بنيان گـذاران منبع باز جنبش و حرکـت نرم افزار دارای اعتبار شدند که اين ايده ای است که بهتر است   نرم افزار را از مشارکت آزاد منابع آن ساخت. درين فلسفه برنامه ريزان غالباَ وقت خود را صرف توسعه نرمافزاری مثل لينوکس بطور آزاد در اشکال اوليه خود موجود است. شرکتهايي مثل Redhat تنها از طريق دسته بندی لينوکس با مستند سازی چاپی، کاربرد نرم افزار اضافی و افسونگران Set up طراحی شده برای نصب ساده تر لينوکس  و بسته بندی متعاقب آن پول به جيب مي زنند. حتی اگر چنين باشد، مقادير پولی که قادر به توليد از اين راه هستند تا حدی با ثروت ميکروسافت مقايسه می شود. بدين خاطر، بازار يابی پشت لينوکس در مقايسه با بازاريابی ويندوز بسيار کوچک است و عدم قبول آن در بين در کاربران کمتر فنی اينرا متجلی می سازد. يک دليل بزرگ اين است که ويندوز رابطه خيلی عميقی با توليد کنندگان سخت افزار کامپيوتر بنا نهاده است و يقين دارد که تقريباً هر بار و محموله ی کامپيوتر با نصب ويندوز همراه است. آنها بايستی تقاضای بيشتر کاربران پيشرفته کامپيوتر را ارضا نمايند و به آن مقداری زمان و پول اضافه کنند که ويندوز خود را قابل دسترسی برای اين کاربران می نمايد و واضح است که چرا ويندوز از نظر قابليت دسترسی برای نخبگان، برتر در نظر گرفته می شود.لينوکسِ رويارويي کاربر گرافيک(مخفف شده GUI ) آماده برای هر چيزی است که بتوانيد انجام دهيد و هميشه بيشتر از يک راه وجود دارد.  در حقيقت يک انتقاد متداول از ويندوز آن است که بيشتر جنبه ها برای در طی سال ها در رأس يکديگر قرار گرفته که تجربه پيچيده و تودرتويي برای کاربر شده است.

   برعکس بعضی ها که ممکن لينوکس را بيشتر کارآمد بدانند؛ در هر حال هنوز جنبه های برابر در ويندوز وجود دارد که لينوکس GUI آنرا ارايه نمی نمايد  و کاربر مجبور به تايپ دستور العمل های متنی درون خط فرمان يا پوسته مي باشد. درحاليکه که اکثر کاربران نيرو اينرا يک جمع در نظر می گيرند، غير واقعی است که اينرا به کاربران نخبه کامپيوتر عر1ضه نمود و کاربران نخبه را بايد اين را حتماً به ذهن بسپارند در ذهن بسپارند. با وجود همه جيزهايي که گفته شد لينوکس هنوز بطور درخـشان در بعضی از نواحی که بنظر مي رسـد ويـندوز بطور مـداوم راه انـدازی می شود، می درخشد؛ بخاطر اينکه معماری مهم لينوکس خيلی پخته، پايدارتر و مطمئاً از ويندوز اسـت، لينوکس بطور مشخصی کمـتر صدمه می بيند و فريز می شـود ؛ و  می توان آنرا بطور مداوم بدون هيچ مشکلی برای ماهها يا حتی سالها بدون راه اندازی دوباره(Reboot) اجرا نمود. بعلاوه لينوکس  دچار خدشه ايمنی مثل ويندوزنيست و شانس شما در مورد قرار دادن ويروس، کرم يا اشکال ديگر نرم افزار يغماگر خيلی کمتر است وامتيازات پولی ومالی مثل ويندوز، لينوکس  به سادگی درون سيستم عامل برتر در هر زمينه ای توسعه می يابد.

   آنگونه که امروزه پی برده اند، که هرکدام از آنها سود و زيانی دارند. ويندوز در حد گسترده ای در هر جا قابل قبول واقع شـده است و به خود بعنوان يک کثـرت بی شمار GUI مي بالد و ميليونها بسته بندی نرم افزاری دارد که تحت عنوان آن اجرا مي شود. اما ديوانه وارتر است، کمتر ايمن است وبعضی اوقات ژرف وتوخالی است. ولی لينوکس استوار ونرم اجرا ميشود و برای اکثر افراد خط جريةان بيشتری دارد. اما آنچه کاربران فنی آنرا خط جريان و نخبه مي دانند، ممکن است قصور ودر بعضی مواقع از دست دادن واضح و روشن تفسير گردد. همچنين اخيراً بسته بنـدی هـای نرم افزاری کمتری برای آن موجود است گرچه اکثر آن نرم افزارهای موجود، مجانی هستند. در اثر گذر زمان جامعه نرم افزاری برای لينوکس توسعه می يابد.

   اين تفاوت ها پژمرده می شود واز بين می رود ولی تا زمانيکه نيروی مالی قدرتمند و متحد کننده در پشت لينوکس قرار دارد، بنده بعنوان نويسنده فکر می کنم مورد شک و ترديد است با هم پيش روند.  

             

 

Answer 2:

   Linux is open source, free under GNU, Windows is Lincesed os. Windows is developed by Microsoft. Whereas linux has many distributors such as redhat, mandrake etc. Linux is more secure, windows is less secure than linux in case of virus, worms.

______________________________________________________________

پاسخ 2:

 

   لينوکس منبعی باز است و تحت GNU مجانی است. ويندوز توسط ميکروسافت توسعه می يابد؛ در حاليکه توزيع کنندگان زيادی مثل Redhat و ماندارک و غيره دارد. لينوکس ايمن تر است و ويندوز نسبت به لينوکس در حالت ويروس و کرم ها ايمنی کمتری دارد.

 

Answer 3:

Linux has many distributors like Radhat, mandrake, Corel etc whereas windows has only Microsoft. One more major difference is Linux works on both GUI & Console mode but windows only GUI. LINUX have multi user, multitasking, multi processing, multiprogramming features

 

 

پاسخ3:

 

   لينوکس توزيع کنندگان زيادی مثل redhat ، ماندارک،کورل وغيره دارد درحاليکه تنها توزيع کننده ويندوز ميکروسافت است. يک تفاوت عمده تر اين است که لينوکس هم باGNU و هم با حالت کنسول کار می کند؛ ولی ويندوز تنها با GNU کار  می کند. لينوکس خاصيت  چند کـاربره، جند  وظـيفه ای، چند  پردازشی و  چند برنامه ای دارد.

 

 

Answer 4:

   there are many differences, one being that all versions of linux are not the same, with the many distributions about, they all look the same but run a little differently, such as the way that the software is installed, one some, they use RPM packages which, with a package manager, install them selves when u ask them, others you would have to unpack the source code, build the program and then install it... i personally use Gentoo (kinda new to it but loving it) its install system is called portage, with simple commands.. it has an online package database that stores all of the current applications and plug in that the portage people know of (mostly notified by the developers that it exists). To install something, say you wanted to have an mp3 player, you could type in the console emerge -S mp3.... this would search the database for mp3 in the package description and tell u a list of packages that the string was found in, you could tell it to pretend to install it and so on.... there is more information about this on www.gentoo.com I personally swapped to Linux because of all the problems i had with windows, even with a fresh install i was having different problems to what I had in a previous install. Another thing to point out is that the linux developers develop linux not for money but as a hobby, making the code great is what they enjoy, creating useful items wanted by the public. There is a vast network of forums and irc channels dedicated to linux and you can find the solution to almost any problem there. I will say that it takes longer to set linux up than windows, but if you look at the time spent maintaining the two OS, you will see that that time is swiftly made up. :D

 

 

پاسخ 4:

 

   تفاوت های زيادی بين لينوکس و ويندوز وجود دارد؛ يکی از آنها اين است که تمام نسخه های لينوکس يکسان ومشابه نيست و توزيع کنندگان زيادی دارد؛ همگی مشابه هم هستند ولی کمی متفاوت تر اجرا می شوند مثل روشی که نرم افزار نصب می شود. آنها از بسته RPM استـفاده می کنند که با مدير بسته بندی خود را نصـب می کنند. من شخصاًاز gentoo استفاده می کنم. سيستم نصب آن Portage نام داردو دستورات ساده ای دارد. يک بانک اطلاعات online دارد که تمام کاربر های جاری را ذخيره می نمايد. برای نصـب چيزی که می خواهـيد MP3 داشـته باشد، می توانيد در S MP3 تايپ کنيد؛ درين صورت در بانک اطلاعاتی در شرح دسته بندی به دنبال MP3 می گردد و به شما ليستی از دسته بندی هايي را می گويد که در رشته پيدا شده است. مي توانيد به نصب آن وانمود کن. اطلاعات بيشتر در اين زمينه در www.gentoo.com وجود دارد. من شخصاً لينوکس را ترجيح می دهم زيرا بخاطر تمام مسائل و مشکلاتی که با ويندوز داشته ام حتی با نصب، مشکلات متفاوتی درنصب قبلی داشتم. مورد ديگر قابل ذکر آن است که توسعه گران لينوکس آنرا برای پول توسعه نمی دهند بلکه بعنوان سرگرمی اين کار را انجام می دهند و ساختن کد بزرگ چيزی است که از آن لذت می برند واقلام مفيدی که توسط عموم ساخته می شود، خلق می نمايند. شبکه گستردهای از کانالهای کنکاش و IRC اختصاص داده شده به لينوکس وجود دارد و می توانيد راه حلی برای همه مشکلات را در آن پيدا کنيد. نصب لينوکس زمان بيشتری می برد تا نصب ويندوز ولی اگر به وقت صرف شده بنگريد دو OS بدست می آوريد. خواهيد ديد که زمان D را می سازد.

 

 

Answer 5:

   Linux is more secured when compared to windows by giving the accessing rights. Where as in windows we have just password security.

 

پاسخ 5:

 

   وقتی لينوکس با ويندوز مقايسه می شود، ايمن تر است؛ درحاليکه در ويندوز فقط ايمنی صرف عبور Password را داريم.

 

 

   لازم به ذکر است منبع انگلیسی مقاله دوم:http://www.faqfarm.com/Q/What_is_the_differences_between_Windows_and_Linux    می باشد.با اين اميد که دو مقاله ارائه شده در مورد «تفاوت بین ويندوز XP و Linux» مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. منتظر نظرات  گرانقدر شما  هستیم.در صورت امکان  اسم سایت و  ايمیل خود را در لیست نظرات بنويسید.

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۵ و ساعت 10:28 |

 

 

   تحقيق زير در مورد تفاوت ويندوز XP و Linux است؛که در۲ قسمت ارائه می شود که  قسمت اول فقط متن فارسی می باشد و تفاوت های دو ويندوز بصورت يک سری عناوين و توضيحاتی در مورد آنها می باشد و قسمت دوم حاوی  5 جواب اصلی در مورد تفاوت دو ويندوز می باشد که متن آن بصورت انگليسی به فارسی می باشد.اميدواريم مورد رضايـت قرار گرفته واز نـظرات و پيشنهادات شما بهره مند شويم. 

 

تفاوت بين ويندوزXPوLinux

 

قسمت اول:

 

الف)لينوکس چيست؟

 

    لينوکس به خودی خود،يک هسته (Kernel)است.هسته،بخش اصلی سيستم عامل را تشکيل می دهد،که کار آن کنترل داده ها،مديريت حافظه،سخت افزار،ورود و خروج داده ها وتمامی موارد اصلی سـيستم عامل می باشد.همانطور که گفته شد،لينوکـس به خودی خود يک سيستم عامل به شمار نمی رود،بلکه با استفاده از ابزار هايی که پروژه گنو(GNU) برای آن توليد کرده است،تبديل به يک سيستم عامل می شود.(به همين دليل است که لينوکس را معمولاٌ گنو\ليـنوکس می نامند)و با اضافه کردن ساير نــرم افزارهای باز متن به آن،می توان از آن در موارد متعددی مانند سرويس دهنــده ها، ايستگاههای کاری،کامپيوترهای روميزی،ابر رايانه ها،ابزارهای صنعتی و پزشکی کــه دارای سيستم های درونه ای(Embeded )می باشند و ... استفاده کرد.                                

      از نظر فنی ،گنو/ لينوکس را می توان نمونه باز متن و آزاد سيستم عاملهای  خانواده يونيکس ناميد.زيرا بر اساس استاندارد POSIX پياده سازی شده و کاملاٌ با آن سازگار است . بنابراين کنو/لينوکس را مي توان نواده سيستم عامل پر سابقه و مستحکم يونيکس دانست که البته خواص خوب آنرا به ارث برده است.اکنون تفاوتهای اصلی گنو/لينوکس و ويندوز را بررسی می کنيم:

 

ب)گنو /لينوکس:سيستم عامل آزاد

 

   گنو/لينوکس يک سيستم آزاد و بازمتن است . کد منبع آن در اختيار همگان قرار داردو همه می توانند در کدهای آن تغيير ايجاد کرده و بنا به نيازشان از آن استفاده کنند ، آزاد ودر دسترس بودن کدهای منبع موجب می شود تا بتوانيد از طرزکارکرد دقيق سيستم عامل مطلع شويد. شما بسياری از توزيعهای گنو/لينوکس را می توانيد به هر تعداد کپی کرده و بين دوستانتان پخش کنيد . در سمت مقابل، ويندوز يک عامل اختصاصی است که کد منبع سری آن نگهداشته شده و برای همگان در دسترس نيست. شما نمی توانيد بفهميد که واقعاٌ در زير سيستم عامل ويندوزتان جه ميگذرد ؟ آيا يک برنامه جاسوسی در آن پنهان نشده است؟ بعيد نيست. سيستم عامل ويندوز رايگان نبوده و شما نمی توانيد آنرا کپی کرده و پخش کنيد، در اينصورت شما خلافکار هستيد و جريمه و مجازات خواهيد شد.(فعلاٌ نه در ايران ولی در 4-6 سال آينده اينگونه می شود.)

   گنو/لينوکس را به هواپيمايی تشبيه کرده اند که هر قسمت از آنرا در جايي ساخته اند. گنو/لينوکس واقعاٌ محصول کشور خاصی نيست، تعداد زيادی از مردم سرتاسر جهان در حال کار روی بخش های مختلف آن و توسعه آن هستند. تعداد برنامه نويسانی که روی بخش های مختلف سيستم عامل گنو/لينوکس کار می کنند,به حدود 400هزار نفر می رسد, تفاوت کيفيت کار را مشخص می کند. 

   شما با گنو/لينوکس آزاد هستيد, لازم نداريد تا از نرم افزارهای اختصاصی استفاده کنيد و تحت انقياد آنها درآييد .

 

ج)گنو/لينوکس:سرعت,قدرت,پايداری

 

   همانطور که گفته شد,گنو/لينوکس نواده سيستم عامل يونيکس است.بنابراين ساختار کلی اين سيستم عامل کاملاٌ با ويندوز متفاوت است. اين به اين معنی است که مثلاٌ شما نخواهيد توانست برنامه هايی که در ويندوز داريد, روی گنو/لينوکس اجرا نماييد.(البته راههايی وجود دارد-شبيه سازها-ولی در حالت غيرعادی خير.)يکی از خواص اصلی سيستم عامل های خانواده يونيکس, پايداری و استقامت بالای آنها است. اين سيستم عامل ها به راحتی خراب نمی شود و به ندرت نياز به بوت مجدد پيدا می کنند. گنو/لينوکس هايی وجود دارند که شما می توانيد سالها بدون نياز به بوت, از آنها استفاده کنيد.در سمت مقابل, حتی جديدترين وپايدارترين سيستم های ويندوز نيز اندازه گنو/لينوکس پايدار نيستند. برای بکارگيری سيستم های ويندوز بعنوان سرويس دهنده به حافظه وپردازنده قويتری داريد و مطمئن باشيد اگر هر چند روز آنرا بوت نکنيد, از کار خواهد افتاد! معمولاٌ سيستم عامل گنو/لينوکس به راحتی خراب نمي شود و برعکس ويندور مجبور نيستيد تا هر چند ماه يکبار مجدداٌ نصب کنيد. حتی برخی از انواع گنو/لينوکس به نصب «يکبار برای تمامی عمر» مشهور هستند. اينگونه سيستم ها را ميتوانيد حين کار و حتی بدون بوت, به نسخه های جديدتر ارتقا دهيد. 

 

د)گنو/لينوکس:امنيت,امنيت،امنيت

 

   امروزه در دنيايی متکی بر فناوری اطلاعات زندگی می کنيم که هر لحظه به خطر افتادن جريان اطلاعات منجر به بروز خسارت های تجاری جبران ناپذيری خواهد شد. امروزه همه به دنبال يک سکوی(Platform) امن تر برای اجرای برنامه های کاربردی وسرويس دهنده ها هستند. با اينکه مبحث امنيت يک مقوله نسبی است، گنو/لينوکس حرف های زيادی در زمينه امنيت دارد. بسياری از قابليتهای امنيتی که در ويندوز وجود ندارد و يا فقط با اضافه کردن نرم افزارهای اضافی قابل دسترسی می باشند، بطور درونی و بصورت پيش گزيده در گنو/لينوکس پياده سازی شدهاند. گنو/لينوکس از ابتدا برای محيط های شبکه ای و چند کاربره طراحی شده است و همين باعث رعايت مسائل امنيتی از ابتدا در آن شده است در حاليکه ويندوز اينگونه نبوده و در حال حاضر از لحاظ امنيتی دارای نقاط ضعف فراوانی است. مثلاٌ يک برنامه مخرب با استفاده از همين ضعف های امنيتی مي تواند کل سيستم عامل را نابود کند، ولی در صورتيکه مورد مشابهی در گنو/لينوکس وجود داشته باشد، حداکثر به دايرکتوری خانگی کاربر اجراکننده آسيب خواهد رسيد، نه کل سيستم عامل.

   اينطور نيست که گنو/لينوکس فاقد هر گونه اشکال امنيتی باشد، خير، ولی باز بودن کد منبع آن باعث می شود تا بسيای از اشکالات امنيتی پيش از ايجاد خسارت و در مراحل توسعه و برنامه نويسی برنامه برملا شده و رفع شوند. در صورتيکه اشکالی در برنامه های منتشر شده يافت شود، بدليل موجود بودن کد منبع سريعاٌ برطرف می گردد. در صورتيکه در سيستم عامل ويندوز شما بايد منتظر مايکروسافت بمانيد و بمانيد وبمانيد(مثلاٌ هم اکنون 21 اشکال امنيتی در مرورگر IE  وجود دارد که مايکروسافت برای آن هنوز هيچ وصله ای قرار نداده است).

   سيستم عامل ويندوز دارای اشکالات امنيتی بسياری است که به راحتی هم کشف نمی شوند وهنگامي کشف می شوند که خسارت جبران ناپذيری در اثر حمله از طريق آن ضعف های امنيتی رخ دهد که امثال آنرا شاهد هستيم. در دنيای امنيت ضرب المثلی وجود دارد که می گويد:«امنيت با مخفی کاری حاصل نمی شود».

   ميتوان ادعا کرد که تقريباٌ هيچ ويروسی برای گنو/لينوکس وجود ندارد و اين در حالی است که ساليانه بيش از 1000 ويروس مختلف برای سيستم عامل ويندوز ايجاد می شود. اين بخاطر عدم گسترده بودن گنو/لينوکس نيست(حدود%70 از سايت های وب در جهان برروی سيستم عامل های خانواده يونيکس وگنو/لينوکس و سرويس دهنده وب آپاچی در حال اجرا هستند)؛ بلکه بدلژل وجود حفره های امنيتی متعدد ويندوز وسايت انحصارگرايی مايکروسافت است. يعنی مايککروسافت طوری سياست گذاری کرده است که مشتريان خود را تنها به محصولات خودش عادت دهد. بسياری از کاربران ويندوز از Internet Explorer يا   Outlook برای مرور وب و پست الکترونيک استفاده می کنند. يک ويروس نويس اگر ويروسی را برای کاربران ويندوز بنويسد، بر روی کامپيوتر های %90 آنها اثر خواهد کرد. چون اکثراٌ از IE و Outlook استفاده می کنند. ولی در گنو/لينوکس چطور؟ در گنو/لينوکس شما  طيف وسيعی از انتخاب و عدم اجبار داريد.امکان استفاده از مرورگرهای مختلفی همچون:موزيلا،Konqueror ،Opera، Mozilla mail،Kmail ،Evolution ،Pine و Mutt در گنو/لينوکس موجب می شود تا ويروس نويس فقط بتواند برای يکی از اينها ويروس بنويسد، چون روی بقيه کار نخواهد کرد و عملاٌ ميزان اثر آن اندک خواهد بود. ضمناٌ هيچ يک از ويروسهايی که برای ويندوز نوشته شده اند، بر روی گنو/لينوکس کار نمی کنند.

 

ه)گنو/لينوکس:تعداد سکو های اجرايی

 

   گنو/لينوکس برخلاف ويندوز بر روی تعداد زيادی از سکوهای مختلف سخت افزاری اجرا می شود و شما حتی قادريد آنرا برای کاربر روی سکوی موردنظرتان تغيير دهيد. اين قابليت، گنو/لينوکس را برای بکارگيری در سخت افزارهای درونه ای((Embedded بسيار مناسب می سازد. هسته 6,2 گنو/لينوکس اين امکان را فراهم می سازد تا گنو/لينوکس را بر روی دستگاههای بسيار کوچک و يا ابررايانه های بسيار بزرگ اجرا نماييد.

 

و)گنو/لينوکس گسترده ترين تنوع در کاربرد

 

   بدليل آزاد بودن سِستم عامل گنو/لينوکس, هر گروه يا موسسه تجاری, يک نسخه خاص از آن که به توزيع يا پخش(Distribution) معروف هستند, منتشر  ساخته است.اين توزيع های مختلف همگی گنو/لينوکس هستند, ولی هر يک معمولاٌ برای يک يا چند امر خاص مانند سرويس دهنده, ديوار آتش، ميزکارو... طراحی شدهاند و هر يک قابليتها و بهينه سازیث های خودشان را به کاربران ارائه میکنند. کاربران در اين ميان آزادی انتخاب زيادی داشته ومی توانند چيزی که کاملاٌ نيازشان را برطرف می کند، انتخاب کنند. چيزی که در ويندوز نمی توان مفهومی برای آن پيدا کرد.

 

ز)گنو/لينوکس:سيستم عاملی حرفه ای

   گنو/لينوکس يک سيستم عامل حرفه ای است. يعنی ممکن است يک کاربرکاملاٌ غير فنی برای مديريت و انجام برخی از تنظيمات سخت افزاری دچار مشکل شود و نتواند به راحتی اين کار را انجام دهد. البته برخی از توزيع های گنو/لينوکس اين امور را بسيار راحت(و حتی راحتتر از ويندوز )کرده اند، ولی با اينحال بطور کلی، گنو/لينوکس يک سيستم عامل حرفه ای است که در عين سادگی، از پيچيديگی های فنی بسياری برخوردار است. البته تمام کاربران لازم نيست اين امور را بدانند. مثلاٌ يک کارمند دفتری که اموری مانند تايپ وحسابداری را با کامپيوترش انجام می دهد، ممکن است از لحاظ فنی تفاوتی را احساس نکند، ولی گنو/لينوکس خوراکی 4 ساله برای کاربران خوره می سازد! برخلاف ويندوز، نکات بی پايانی برای يادگيری در گنو/لينوکس وجود دارد. اين سيستم عامل 4 سال شما را به راحتی مشغول خواهد کرد و می توانيد مطمئن باشيد پس از آن باز هم مطالب جديدی برای يادگيری وجود خواهند داشت! پس خوره های کامپيوتری از آن لذت وافری خواهند برد  و هرگز آنرا رها نخواهند کرد. برخلاف ويندوز، در گنو/لينوکس راحت تر هستيد تا بسياری از کارهای پيکربندی و سيستمی را از خط فرمان بسيار قدرتمند و عالی آنرا انجام دهيد. با اينکه برای بسياری از امور مانند ويندوز ابزارهای گرافيکی طراحی شده است، يک کاربر حرفه ای واقعاٌ از خط فرمان گنو/لينوکس لذت خواهد برد. خط فرمان ويندوز را اصلاٌ می توان خط فرمان ناميد!!؟

 

ح)گنو/لينوکس بهشت برنامه نويسان

 

   گنو/لينوکس را بهشت برنامه نويسان ناميده اند. برخلاف ويندوز که اکثراٌ ابزارهای برنامه نويسی روی آن بايد جداگانه نصب وخريداری نماييد، گنو/لينوکس به همراه تمامی ابزارهای برنامه نويسی موردنيازتان و با هر زبانی که فکر کنيد ارائه می شود. کافی است آنرا نصب کنيد و کار برنامه نويسيتان را با ابزار دلخواهتان شروع کنيد.

 

ط)گنو/لينوکس:يک جعبه کامل

 

         گنو/لينوکس برای کاربران حرفه ای، يک جعبه ابزار کامل بشمار می رود که در آن تمامی ابزارهای موردنياز مانند برنامه های اينترنتی، ابزارهای امنيتی مانند ابزارهای آزمايش شبکه، ابزارهای برنامه نويسی، هزاران صفحه وراهنما درآن پيدا خواهيد کرد. ابزارهايی که در اختيارتان قرار دارد چنان متنوع هستندکه می توانيد %90 اطمينان داشته باشيد که پس از نصب آن به چيز ديگری نياز نخواهيد داشت.

 

ک)گنو/لينوکس:يکی از زيباترين دستاوردهای بشری

 

      گنو/لينوکس در سايه همکاری وتبادلات علمی هزاران نفر در سراسر جهان ايجاد شده و توسعه يافته است. اين همکاری چنان گسترده وزيبا بوده وهست، که به سيستم عامل کنو/لينوکس لقب«يکی از زيباترين دستاوردهای همکاری جمعی بشر» داده شده است. فرهنگ حاکم در جامعه گنو/لينوکس و باز متن، فرهنگ کمک، اشتراک اطلاعات و تلاش برای بهبود هرچه بيشتر محصولات و«انجام هر کای که از دستت برمی آيد »است. هرکس که می خواهد با اين سيستم عامل کار کند، بايد تمامی ديدگاهها وعقايد قبلی خود را درباره نرم افزارها و سيستم عامل کنار گذاشته و با يک ديدگاه جديد وطرز فکر متحول شده وارد دنيای گنو/لينوکس شود, زيرا با فرهنگ حاکم متفاوتی روبرو خواهد بود. گنو/لينوکس نويد دهنده آزادی نرم افزاری است.

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه سوم مرداد ۱۳۸۵ و ساعت 21:14 |